| euskara | castellano | français |
2023
EUSKAL HERRIKO IRAUPEN LUZEKO IBILALDIEN ZIRKUITUA
                                    
| Zirkuitua | ...beste ibilaldi | Shebe Peña | Kontaktua |
| ibiltarien gunea | elkarteen gunea | administratzailearena |
 
LASARTE-ORIAKO MENDI FESTA 2022
2022ko Irailaren 25ean
LOTME K.K
ARGIBIDEAK
LASARTE-ORIAKO MENDI FESTA 2022
REGLAMENTO LASARTE-ORIAKO
4ª MENDI FESTA 2022.

2022ko Mendi Festa araudia.FECHA Y LUGAR (RECOGIDA TXARTELAS):
Data eta lekua( txartelen bilketa):

2022ko irailaren 25ean goizeko 7etan mendi festa hasiko da.
Kontrol txartelak Okendo plazan banatuko dira, proba bakoitza baino ordu erdi lehenago.
Txartelak jasotzeko NAN edo federazioaren txartela aurkeztu behar duzue.

Se celebrará el 25 de septiembre de 2022, en la localidad de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) a las 7:00 horas.
La recogida de las tarjetas de control se efectuará en la Plaza Okendo, media hora antes de cada prueba.

PARA LA RECOGIDA DE LA TARJETA DE CONTROL SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR EL DNI, o en caso de estar federad@ LA TARJETA DE LA FEDERACIÓN.
RECORRIDOS:
IBILBIDEAK:

Probak bi ibilbide izanen ditu, Lasarteko Okendo plazan hasi eta bukatuko direnak:

La prueba tendrá 2 recorridos, con salida y llegada en la Plaza Okendo de Lasarte-Oria:

● Marcha corta: salida a las 9:00 a.m.
13 KM. 610m+
● Martxa motza: irteera goizeko 9etan.
13km. 610m desnibela.

● Marcha Larga: salida a las 7:00 a.m.
30 KM. 2000m+
● Martxa luzea: irteera goizeko 7etan.
30km . 2000m desnibela.Ezinbesteko kasuetan, erakundeak proba bertan behera uzteko eskubidea du. Kasu horretan, inskripzio osoaren kuota itzuliko litzaieke inskribatutako guztiei.

En caso de fuerza mayor, la organización, tiene el derecho de cancelar la prueba. En cuyo caso, se procedería a la devolución de la cuota de inscripción íntegra, a todos los inscritos.
PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES:
PARTE - HARTZEA ETA IZEN - EMATEA:

Participación
Parte - hartzea


Adin-muga bakarra martxa luzean izango da, 16 urtetik gorako pertsonek bakarrik izena eman dezakete (urte beteak karreraren egunean).
Martxa motzean adin txikikoek parte har dezakete, BETIERE adin txikikoak ibiltzeko duen gaitasuna baloratu duen heldu arduradun baten kontura.

La única limitación de edad se establece en la marcha larga, donde solo pueden inscribirse personas mayores de 16 años (años cumplidos el día de la carrera).
En la marcha corta podrán participar menores de edad, SIEMPRE a cargo de un adulto responsable que haya valorado la capacidad del menor para realizar la marcha.


Inscripciones
Izen - emateak:

400 parte-hartzaile gehienez, izena eman duten ordenaren arabera. Izen-emateak interneten bidez Uztailaren 1az geroztik zabalik www.lasarteoriatrail.eus webgunean, 9:00etan.
Hasta un máximo de 400 participantes, por orden de inscripción. Inscripciones abiertas a partir del 1 de JULIO ONLINE en la web www.lasarteoriatrail.eus a las 9:00 horas.

INSCRIPCIÓN MENDI FESTA MAYOR 16 AÑOS
Mendi festako izen ematea 16 urtetik gorakoak.

Data: 2022/08/31 arte: 23:59 16,00 €, federatu gabeak; 14 €, federatuak.

Data: 2022/09/23ra arte 23:59 18,00 €, federatu gabeak; 16,00 €, federatuak


● Fecha hasta 31/08/2022 23:59 16,00€ no federados, 14€ federados
● Fecha hasta 23/09/2022 23:59 18,00€ no federados, 16,00€ federados

INSCRIPCIÓN MENDI FESTA MENOR 16 AÑOS
Mendi festako izen ematea 16 urtetik beherakoak.

● 2021/09/23ra arte, 23:59an 12,00 €federatu gabeak, 10,00 €federatuak

● Fecha hasta 23/09/2021 23:59 12,00€ no federados, 10,00€ federados


Kuota ordaintzeak proban parte hartzeko eskubidea ematen du, erantzukizun zibileko asegurua, martxatzailearen poltsa (MARTXA OSATUZ GERO, ZIGILATUTAKO KONTROL-TXARTELAREKIN), kamiseta/oparia.

Izen-ematea ordaindu ondoren, dirua ez da itzuliko, nahiz eta ezin parte hartu.

Antolatzaileek ez dute dirurik itzuli beharrik izango, ez eta diru-konpentsaziorik ere, ibilaldia hein batean bertan behera utzi edo aldatzen badute.

Inskripzio txartela izenduna da eta ezin izanen zaio beste pertsona bati utzi. Txartela fotokopiatzeko, digitalki manipulatzeko edo beste pertsona batek erabiltzeko laga izana frogatik kanporatzeko arrazoia izango da. Antolatzaileek debekatuko dute klubak antolatzen dituen jardueretan parte hartzea eta legezko ekintzak egitea bai titularrari bai arau-hausleari.

El pago de la cuota da derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil, bolsa del marchador (SIEMPRE QUE SE COMPLETE LA MARCHA, CON LA TARJETA DE CONTROL SELLADA), camiseta/obsequio.

Una vez pagada la inscripción no se devolverá, en ningún caso, el dinero, aunque no se pueda participar en la marcha.

La organización no está obligada a ninguna devolución ni compensación económica en caso de expulsión del marchador, la cancelación parcial o modificación del recorrido.

La tarjeta de inscripción es nominal y no podrá cederse a otra persona diferente a la de la inscripción. Haber cedido la tarjeta para fotocopiarla, manipularla digitalmente o para ser usada por otra persona será motivo de expulsión de la prueba, reservándose la Organización la prohibición de participación en futuras actividades organizadas por el club y la realización de acciones legales tanto hacia el titular como el infractor.
Señalización:
Seinaleztapena:
Ibilbidea behar bezala seinaleztatuta egonen da kartel adierazleekin, banderatxo laranjekin eta balizaje-zintekin, ondo ikusteko moduan. Antolakundeko kideak zeharbideko puntu nagusietan banatuko dira.

Gainera, erakundearen profil sozialetatik (Facebook, Instagram, YouTube, Wikiloc) ibilbidearen track-a emango da.

El recorrido estará debidamente señalizado con carteles indicadores, banderines naranjas y cintas de balizamiento perfectamente visibles. Miembros de la organización estarán repartidos en los puntos clave de la travesía.

Además, desde los perfiles sociales de la organización (Facebook, Instagram, YouTube, Wikiloc), se facilitará el track del recorrido.
Avituallamientos :
Hornidura guneak:

Hainbat hornidura gune jarri ditugu ibilbide guztietan. Puntu horietan, energia- eta hidratazio-funtzioa duten produktu solido eta likidoak eskainiko zaizkie parte-hartzaileei.

Hemos dispuesto diferentes puntos de avituallamiento en todos los recorridos. En estos puntos se ofrecerá a los participantes productos sólidos y líquidos con función energética e hidratante.
Controles :
Kontrolak :


Antolakundeak zenbait kontrol puntu ezarriko ditu, eta haietan nahitaez pasatu beharko da, non pasoko txartela zigilatuko baita.
Aurten, txartel fisikoa zigilatzeaz gain, APP batetik pasatzeko kontrola egingo da.
Parte-hartzaileentzako gehieneko denbora ezarri da ibilbidea osatzeko. Helburua proba ahalik eta ondoen egituratzea eta arreta eta segurtasuna ezin hobeak probestea da.
Denbora hori 5 ordukoa izanen da martxa motzean eta 8 ordukoa martxa luzean.

Antolatzaileek eskubidea dute proba geldiarazi, aldatu edo bertan behera uzteko, eguraldia edo segurtasuna dela eta.

Lesioagatik edo istripuagatik izan ezik, parte-hartzaileek ez dute kontrolguneetatik kanpo utzi behar proba.
Kontrol horretara iritsi aurretik proba uztea erabakitzen bada, proba ixteko arduradunei edo antolakundeko kideei jakinarazi beharko zaie.

Parte-hartzaileek parte hartzeko txartel pertsonala gordeko dute proba amaitzean antolakundeak eskaintzen dituen zerbitzuez baliatu ahal izateko (parte-hartzailearen poltsa...).

Nahitaez abandonatzea. Antolatzaileek une batez geldiarazi ditzakete parte-hartzaileak, eta martxa uztera behartu, haien egoerak haien osotasun fisikoa edo segurtasuna arriskuan jartzen baditu.

Talde medikoari abisatzen dion edozein parte-hartzailek bere iritzia eman eta egoera baloratuko du, eta erabakiak onartu beharko ditu. Osasun zerbitzu ofizialek honako hauek egin ahalko dituzte:

● Ibilera jarraitzeko gai ez dena geldiaraztera behartzea.
● Arriskugarritzat jotzen den edozein parte-hartzaile ebakuatzea, egokitzat jotzen duen bidetik.
● Osasun zentro batera eramatea egoera egokia dela uste duten parte-hartzaileak.

Antolakundeko arduradunek ahalmena izango dute probako arauak hausten dituzten parte-hartzaileak probatik kanporatzeko, baldin eta ezarritako ibilbidea betetzen ez badute, antolatzaileen jarraibideei jaramonik egiten ez badiete edo gainerako parte-hartzaileekiko kiroltasun gutxiz jokatzen badute.

La organización establecerá varios puntos de control, siendo obligatorio el paso por los mismos, donde se sellará la tarjeta de paso. Este año además de sellar la tarjeta física se procederá a realizar el control de paso a través de una APP.

Se establece un tiempo límite para los participantes para completar el recorrido. El objetivo es estructurar lo mejor posible la prueba, y que la atención y seguridad sean óptimas. Este tiempo será de 5 horas para la marcha corta y de 8 horas para la marcha larga.
La organización se reserva el derecho de parar, modificar o suspender la prueba por condiciones meteorológicas o por razones de seguridad.

Salvo por lesión o accidente, los participantes no deben abandonar la prueba fuera de los puntos de control. Si se decide abandonar la prueba antes de llegar a dicho control, se tendrá que avisar a los responsables del cierre de la prueba o a los miembros de la organización.

Los participantes conservarán la tarjeta de participación personal para poder beneficiarse de los servicios ofrecidos por la organización, al finalizar la prueba (bolsa del participante...).

Abandono obligatorio. La organización puede detener momentáneamente a los participantes y obligarlos a abandonar la marcha si considera que su estado pone en peligro su integridad física o su seguridad.

Cualquier participante que avise al equipo médico, se somete a su juicio y valoración de la situación, y deberá aceptar sus decisiones. Los servicios sanitarios oficiales podrán en cualquier caso:

● Obligar a parar la marcha a quien no sea apto para continuar la misma.
● Hacer evacuar por el medio que consideren oportuno a cualquier participante que consideren en peligro.
● Evacuar a un centro sanitario a cualquier participante que consideren que por su estado es lo adecuado.
Los responsables de la organización tendrán potestad para retirar de la prueba a los participantes que infrinjan las normas de la prueba, no cumplan el recorrido marcado, desatienda las indicaciones de los organizadores o mantenga una actitud poco deportiva hacia los demás marchadores.
Medio ambiente :
Ingurumena :

Ibilaldia, batez ere, erakargarritasun natural handiko eremuetatik egiten da, eta, beraz, guztion betebeharra da ingurunea zaintzea. Erabat debekatuta dago zaborra biltzeko guneetatik kanpo edozein motatako hondakinak botatzea.

Horretarako, zabor-edukiontziak jarriko dira hornitze-puntuetan. Erakundeak eskaintzen duen birziklatze sistema nahitaez erabili beharko da.

Parte-hartzaile guztiek berekin eraman beharko dituzte sortzen dituzten hondakinak (maskarak, ontziak, paperak, hondakin organikoak...) erakundeak adierazitako eta egokitutako lekuetara.

Arau orokor hori betetzen ez bada, martxatik kanporatuko da. Bolondresek antolatzaileei horren berri emateko ahalmena izanen dute.

La marcha se desarrolla en su mayor parte por zonas de un gran atractivo natural, por lo que es obligación de todos preservar el entorno. Queda terminantemente prohibido arrojar residuos de cualquier tipo fuera de los puntos de recogida de basura.

A tal efecto se colocarán contenedores de basura en los puntos de avituallamiento. Será obligatorio el uso del sistema de reciclaje ofrecido por la organización.

Todo participante deberá portar consigo cualquier residuo que genere (mascarillas, envases, papeles, residuos orgánicos...) hasta los puntos señalados y habilitados por la organización.

El incumplimiento de esta regla general será motivo de expulsión de la marcha. El personal voluntario estará facultado para informar a la organización sobre ello.

Seguridad :
Segurtasuna :

Antolatzaileek eskubidea dute ibilbidea aldatzeko eta proba osoa edo zati bat neutralizatzeko, eguraldiak edo ezusteko bestelako gorabeherek hala eskatzen badute.

Ibilbidearen aldaketa partzial horiek beharrezkoak badira, garaiz jakinaraziko dira klub antolatzailearen kanal ofizialen bidez.

Erretiratuz gero, parte-hartzaileek hurbilen duten kontrol puntuari jakinarazi beharko diote.

Parte-hartzaile bakoitzak proba, ibilbidea eta arauak ezagutu behar ditu.

La Organización se reserva el derecho de modificar el itinerario y de neutralizar toda o parte de la prueba, si las condiciones meteorológicas u otras circunstancias imprevistas así lo hicieran necesario.

De ser necesarios estos cambios parciales de recorrido, se comunicarán con tiempo a través de los canales oficiales del club organizador, Lasarte-Oria Trail.

En caso de retirada, es obligación de los participantes comunicarlo al punto de control más cercano.
Cada participante es responsable de conocer la prueba, su recorrido y sus reglas.

Asistencia sanitaria :
Osasun- laguntza :

Erakundeak sorospen- eta salbamendu-zerbitzuak izango ditu ibilbideko punturik estrategikoenetan.

La Organización dispondrá de servicios de socorro y salvamento en los puntos más estratégicos del recorrido.


Auxilio en accidentes :
Istripuetako laguntza :

Parte-hartzaile batek istripua izanez gero, haren lekukoa izanda ere, ahal duen neurrian lagundu beharko dio, betiere bere segurtasunari eragiten ez badio.
Baita pasabideen kontroletan gerta daitezkeen ezbeharren berri emateko ere.

En caso de accidente de un participante, cualquiera que sea testigo de este, está obligado a auxiliarle en la medida de sus posibilidades, y siempre que no afecte a su seguridad.

Así como a informar de cualquier percance en los controles de paso.
Responsabilidad individual :
Norberaren erantzukizuna :

Antolatzaileak ez ditu bere gain hartuko arduragabekeria edo axolagabekeriengatik parte-hartzaileek edo beste pertsona batzuek eragin ditzaketen kalteak.

Ofizialki inskribatzen diren parte-hartzaile guztiek istripuetarako eta erantzukizun zibilerako aseguru poliza bat izanen dute, antolatzaileek hitzartua.

Aseguru horrek probaren garapenaren ondorio zuzen gisa gertatzen diren istripuak estaliko ditu, eta ez du inoiz hartuko honako arrazoi hauengatik: zorigaiztoko edo zuhurtziagabekeria, zabarkeriagatik legeak eta erregelamendu honetako artikuluak ez betetzea, ezta proba egiten den tokira eta handik egiten diren joan-etorrietan sortutakoak ere.

Erakundeak ez ditu bere gain hartuko parte-hartzaileei, laguntzaileei, zaleei edo materialei gerta dakizkiekeen kalteen erreklamazio edo eskariak, ez eta erakundeak kontratatutako aseguruen estalduratik kanpo galdu, hondatu edo galdutako materialak ere.

La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse las personas participantes por sus imprudencias o negligencias, así como de otras personas.

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una Póliza de Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil concertada por la Organización.

Dicho seguro cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como causa de un padecimiento o problema latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y el articulado del presente reglamento, ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la prueba.

La organización no se hace cargo de las reclamaciones o demandas que resulten de los daños que puedan sucederles tanto a los participantes, acompañantes, aficionados, como a los materiales en caso de pérdida, deterioro o extravío fuera de las coberturas de los seguros contratados por la organización.

Irudi-eskubideak eta datuen babesa

Erregelamendu hau onartzeak nahitaez esan nahi du parte-hartzaileak baimena ematen diola erakundeari, irudiak hartzeko eta parte hartzeko zati bat grabatzeko, eta baimena ematen diola bere irudia probaren irudia sustatzeko eta zabaltzeko erabil dezan.

Lasarte-Oria Trail-ek Datu Pertsonalak Babesteko araudia erabat betetzen dela bermatzen du, eta, hala, 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz, sinatzailea jakinaren gainean geratzen da eta baimena ematen du bere datuak erakundean dauden fitxategi automatizatuetan sartzeko eta fitxategi horiek tratatzeko, kudeaketa administratiboak, komertzialak eta berezkoak diren beste jarduera batzuk garatzeko.

Lasarte-Oria Trail (LOTME KK) klubaren pribatutasun-politikak ziurtatzen du, betiere, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurkatzeko eskubideak erabiliko ditzake parte-hartzaile orok, indarrean dagoen legedian ezarritako moduan, administracion@lasarteoriatrail.com-i zuzendutako idazki baten bidez. Klubak berak izango du fitxategiaren ardura.
Derechos de imagen y protección de datos

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a la organización, a la toma de imágenes y a la grabación parcial de su participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la imagen de la prueba.

Lasarte-Oria Trail garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, el firmante queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la entidad y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento de gestiones administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma.

La política de privacidad del club Lasarte-Oria Trail (LOTME KK) le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a administracion@lasarteoriatrail.com, siendo responsable del fichero el propio Club.
Erregelamendua onartzea

Jarduera honetan izena emateak berekin dakar erregelamendu hau onartzea, eta antolatzailea, Udala, babesleak eta laguntzaileak edozein ezbeharren aurrean erantzukizunetik libre uztea.

Erregelamendu honek aldaketak izan ditzake, antolatzaileek komenigarritzat jotzen badute. Kasu horretan, aldaketak Lasarte-Oria Trail klubeko kanal ofizialen bidez jakinaraziko dira.

Erregelamendu honetan aipatzen ez diren puntuak EMF-FVMren erregelamenduaren bidez egiaztatuko dira.

Lasarte-Oria Trail Mendi Kirol Kluba (LOTME KK) Lasarteko Mendi Festaren antolatzailea -Oria direccion@lasarteoriatrail.com //// www.lasarteoriatrail.com

Jarrai gaitzazu

Facebook https://bit.ly/3foPLBV
Instagram https://bit.ly/3bxxSQy
YouTube https://bit.ly/2RXY8wm
Wikiloc https://bit.ly/lotwikiloc
Izen ematea Mendi Festa https:–www.lasarteoriatrail.com

Aceptación del reglamento

La inscripción en esta actividad implica la aceptación de este reglamento, liberando de toda responsabilidad a la Organización, Ayuntamiento, patrocinadores y colaboradores ante cualquier tipo de percance.

Este reglamento puede sufrir modificaciones, si así lo considera conveniente la organización. En tal caso, los cambios serán comunicados por los canales oficiales del club Lasarte-Oria Trail.

Aquellos puntos que no se mencionan en este reglamento se verificarán mediante el reglamento de la EMF-FVM.

Lasarte-Oria Trail Mendi Kirol Kluba (LOTME KK) Organizador de la Mendi Festa de Lasarte-Oria direccion@lasarteoriatrail.com www.lasarteoriatrail.com

Síguenos

Facebook https://bit.ly/3foPLBV
Instagram https://bit.ly/3bxxSQy
YouTube https://bit.ly/2RXY8wm
Wikiloc https://bit.ly/lotwikiloc
Inscripción Mendi Festa https:\www.lasarteoriatrail.com

Lasarte-Oria Trail, a 01 de MAYO de 2022
Lasarte-Oria Trail, 2022ko MAIATZAREN 1ean
        
 
 
 
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
PASEO DE ANOETA, Nº7 - OF. 1. 20014 Donostia-San Sebastián     www.emf.eus      email: martxas@emf-fvm.com
|  Legezko Oharra  |  Pribatutasun Politika  |  Cookien Politica  |  © zirkuitua.com